ပါ၇ာစီတေမာ္လ္ေသာက္သံံုးတဲ့ မိခင္ေလာင္းမ်ားမွာ အၿပဳမူခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၇ွိသည္႕ ကေလးမ်ားေမြးလာဖြယ္၇ွိ

ပါ၇ာစီတေမာလ္ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဖ်ားနာလို႕ေသာက္လ်င္ ေဘးကင္းတယ္လုိ႕ မိခင္ေလာင္းမ်ားစြာက ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ယူေကနုိင္ငံဘ၇စ္စတယ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက

ယင္းမိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးမ်ား၇ဲ႕ ငါး၇ာခိုင္နွံဳးခန္႕ဟာ အၿပဳအမူဆိုင္၇ာ ၿပသ၁နာမ်ား၇ွိသည္ဟုဆိုသည္။  Around

မိခင္ ၇၇၉၆ဦးတြင္ ၉၅%သည္ ပါ၇ာစီတေမာ္လ္ကို ကိုယ္၀န္၇က္သတၱပတ္ ၁၈ပတ္(သို႕) ၃၂ပတ္မွာ ေသာက္သံုးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၈၉% ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသာက္သံုးထားေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ၇ွာေဖြေတြ႕၇ွိခဲ့သည္။

ကိုယ္၀န္၁၈ပတ္မွာ ပါ၇ာစီတေမာ္လ္ေသာက္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ မိခင္မ်ားဧ။္ကေလးမ်ားမွာ အၿပဳအမူဆိုင္၇ာ ၿပသ၁နာမ်ားပိုမို၇ွိနုိင္ၿပီး ၃၂ပတ္မွာ ေသာက္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ မိခင္မ်ားဧ။္ ကေလးမ်ားမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္၇ာ ၿပသ၁နာမ်ား ပိုမို၇၇ွိနုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား၇ဲ႕မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ အၿပဳအမူဆိုင္၇ာၿပသ၁နာမ်ားကို ကေလးအသက္ ငါးႏွစ္နဲ႕ ခုနစ္နွစ္မွာ ေတြ႕၇ွိနုိင္ပါတယ္။

Source: JAMA Pediatrics, 2016; doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.1775

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 27 February 2019.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *