မိခင္ေလာင္းတို႕ စားသင့္သည္႕ငါးမ်ား

ငါးမ်ားမွာ အိုမီဂါသ၇ီးဖက္တီ အက္ဆစ္ၿပည္႕၀စြာပါလို႕ ကေလးဥာဏ္၇ည္ဖြံ႕ၿဖဳိးမွုတြက္ အေကာင္းဆံုး အာဟာ၇ၿဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ငါးေတြမွာ မာက်ဴ၇ီ အဆိပ္တမ်ိဳးပါ၀င္ေနပါတယ္။

အေမ၇ိကန္ စားေသာက္ကုန္ၾကီးၾကပ္ေ၇းအဖဲြ႕မွ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မွုအသစ္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ထားပါတယ္။

မွန္ကန္သည္႕ ငါးအမ်ိဳးအစားကို စားသံုးေပးၿခင္းက က်န္းမာေ၇းအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ၇၇ွိေစပါတယ္။ မိခင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ နုိ႕တိုက္မိခင္မ်ားဟာ ၿပည္ၾကီးငါး ဆာဒင္း ဆဲလ္မြန္ ကမာေကာင္မ်ားကို တပတ္မွာ ၈ေအာင္စမွ ၁၂ေအာင္စထိ စားသံုးသင့္ပါတယ္။ ယင္းငါးမ်ားမွာ EPA အၿမင့္ဆံုးပါ၀င္ၿပီး မာက်ဴ၇ီ အနိမ့္ဆံုးပါ၀င္ပါတယ္။

တူနာ ငါးမန္း မက္က၇ယ္ ငါးမ်ားမွာ မာက်ဴ၇ီပါ၀င္မွုနွံုးမ်ားလုိ႕ ေ၇ွာင္ၾကဥ္၇ပါမယ္။ အိုမီဂါသ၇ီးပါ၀င္သည္႕ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေသာက္သံုးၿခင္းႏွင့္ ငါးမ်ားကို စားသံုးေပးၿခင္းက တူညီတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမရွိပါ။ အိုမီဂါသ၇ီးက ဥာဏ္၇ည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွုႏွင့္ က်န္းမာသည္႕ အာ၇ံုေၾကာဆက္ႏြယ္မွုကို ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။

Sources:

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 27 February 2019.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *