မိခင္ေလာင္းမ်ား အာဟာ၇ဓာတ္ၿဖည္႕ေဆး၀ါးမ်ားလိုအပ္ၿခင္း

မိခင္ေလာင္းမ်ား အာဟာ၇ဓာတ္ၿဖည္႕ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္လ်င္ အက်ိဳးမ၇ွိလို႕ ဆိုၾကတဲ့ သုေတသီမ်ားက အာဟာ၇ဓာတ္အေၾကာင္း နားမလည္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု အာဟာ၇သိပၸံပညာပါ၇ဂူက ဆိုပါတယ္။

ဗီတာမင္ဓာတ္ၿဖည္႕ေဆး၀ါမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳး၇ွိေစေသာ္လည္း စားသံုးသင့္အစားအစာမွ အာဟာ၇ဓာတ္အားလံုး၇၇ွိသည္႕ မိခင္မ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားေစသည္ဟု ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ၿငင္းဆိုထားသည္။

ၿဖည္႕စြတ္အာဟာ၇ သတင္းဌာနမွ ဆ၇ာ၀န္ ကယ္၇ီ၇က္စတန္ဧ။္ အဆိုအ၇ ၿဖည္႕စြက္ေဆး၀ါးမ်ားက အာဟာ၇လိုအပ္ခ်က္ကို တုိက္ဖ်က္ေခ်မွုန္း၇န္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ယူေကနုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားဧ။္ ၃၀%သာ ငါး၇က္တခါ ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ သစ္သီး၀လံမ်ားကို စားသံုးၿပီး ၁၁၇ာခိုင္ႏွံုးသာ မ်က္ေစ့နဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို ေကာင္းက်ိဳးၿပဳသည္႕ အဆီမ်ားတဲ့ ငါးမ်ားကို စားသံုးၾကပါတယ္။

Source:

Drug & Therapeutics Bulletin, 2016; doi: 10.1136/dtb.2016.7.0414

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 27 Feb 2019.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *