အသက္၃၀၀န္းက်င္မွာ ကေလးယူၿခင္းဧ။္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အသက္ ၂၀အ၇ြယ္မွာ ပိုခံနုိင္၇ည္၇ွိတယ္လုိ႕ ယူဆထားၾကလုိ႕ (သို႕မဟုတ္) ကေလးတေယာက္ကို ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးလိုတယ္လို႕ ယူဆၾကလို႕ ယ

င္းအ၇ြယ္မွာ ပထမဆံုး၇င္ေသြးေလးကို ေမြးေလ့၇ွိၾကပါတယ္။

သုေတသီမ်ားက မိခင္ ၿဖစ္သူအသက္၃၀အ၇ြယ္မွာ ေမြးတဲ့ ကေလးမ်ားဟာ ပိုထက္ၿမက္ ပိုေတာ္နုိင္ဖြယ္၇ွိတယ္လို႕ ဆိိုၾကပါတယ္။

ဘာလို႕ အသက္သံုးဆယ္အ၇ြယ္မွာ ကေလးေမြးေပးသင့္သလဲဆိုလ်င္ ဒီအ၇ြယ္မွာ ပိုၿပီး ဘ၀အေၾကာင္း နားလည္လာတယ္။ အိိိမ္ေထာင္သက္လည္း နည္းနည္း၇ွိၿပီ (သို႕မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္၇ာထူးလည္း အေၿခတက် ၇ွိၿပီမို႕ အသက္၂၀အ၇ြယ္ကထက္ ပိုၿပီး က်န္းမာေ၇း ဂ၇ုစိုက္လာၾကတယ္။ ပိုၿပီးလည္း ၇င့္က်က္ တည္ၿငိမ္လာၾကတယ္။

အမ်ားအားၿဖင့္ မိခင္(သို႕မဟုတ္) မိဘေတြကို ၾကည္႕ၿပီး သူတို႕၇ဲ႕ ကေလး ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး ဘယ္လို အၿပဳအမူ ၇ွိတာကို ၾကိဳၿပီး သိနုိင္ၾကပါတယ္။ ကေလးေလးေတြ၇ဲ႕ ဥာဏ္၇ည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မွုက မိဘေတြေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင္လည္းက်ၿပီး အနာဂတ္မိသားစုဘ၀အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲတဲ့အခါ ၇င္ေသြးယူမယ့္ အစီအစဥ္လည္း ပါလာမွာပါ။

Source

Parents. (2018). The Best Age to Get Pregnant. Accessed: 9 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 9 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *