ေသြးတုိးၿခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္႕ဇင့္ဓာတ္

ေသြးတိုးၿခင္းသည္ ဇင့္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည္႕ လကၡဏာၿဖစ္နုိင္သည။္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္သို႕ေ၇ာက္၇ွိ၇န္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ဇင့္ဓာတ္ပါ၀င္သည္႕ ၿဖည္႕စြက္အစားအစာေဆးမ်ား ေသာက္သံုးၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ၇ွာေဖြေတြ႕၇ိွိခဲ့သည္။

ဇင့္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မွုသည္ ဆီးခ်ိဳေ၇ာဂါ အဆင့္၂ ႏွင့္ ကုသ၇န္ခက္ခဲသည္႕ ေက်ာက္ကပ္ေ၇ာဂါတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္မွု ၇ွိသလို ေသြးတုိးေ၇ာဂါၿဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း၇င္းတခုလည္း ၿဖစ္နုိင္သည္ကို အေမ၇ိကန္နုိင္ငံ ၇ိုကၿပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကဆိုသည္။

ဇင့္ဓာတ္သည္ ေက်ာက္ကပ္မွ ဆိုဒီယမ္ကို ဆီးတြင္ စြန္႕ထုတ္မွု ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း ၿပန္လည္စုပ္ယူဖို႕ထိန္းေပးမွုတုိ႕တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ဆိုဒီယမ္ကလုိ၇ိုက္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ၿခင္း (NCC)ေခၚသည္႕ လမ္းေၾကာင္းသည္ အဓိက လုပ္ေဆာင္သည္ll ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ ေသြးဖိအားထိန္းညွိေပးမွုကို ကူညီသည္။

ဆ၇ာ၀န္မ်ားသည္ ဆီးတြင္းဆိုဒီယမ္နည္းၿခင္းက ေသြးတိုးၿခင္း အညႊန္းတခုၿဖစ္သည္ကို သိ၇ွိၾကေပမယ့္ ဇင့္ဓာတ္က NCC ၿဖစ္စဥ္ လည္ပတ္မွုကို ကူညီေၾကာင္း မသိ၇ွိေသးသည္လည္း ၿဖစ္နုိင္သည္။ အၿပန္အလွန္အားၿဖင့္ ဇင့္ဓာတ္က ေသြးဖိအားကို ထိန္းေပးနုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေၿပာၾကားၾကသည္။

သုေတသီမ်ားက ၾကြက္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္၇ာတြင္ ဇင့္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည္႕ ၾကြက္မ်ားမွာ ေသြးတုိးႏွံုးၿမင့္တက္တာကို ေလ့လာေတြ႕၇ွိခဲ့ၿပီး ထိုၾကြက္မ်ားဧ။္ ဆီးတြင္ ဆိုဒီယမ္အနည္းငယ္သာ စြန္႕ထုတ္ေၾကာင္း သတိၿပဳခဲ့ၾကသည္။

Sources:

American Journal of Physiology. (2019). Renal Sodium Excretion Consequent to Pharmacogenetic Activation of Gq-DREADD in Principal Cells. Accessed: 12 February 2019.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2019). ေကာင္းမြန္တဲ့က်န္းမာေ၇း. Accessed: 12 February 2019.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *