ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း ဝပ္ဆိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္း

က်ြန္ပ္တုိ႕အေၾကာင္း ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း ဝပ္ဆိုက္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျခခံအသိပညာမ်ားကို တင္ျပမယ္။အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္ အသိပညာမ်ားကို တင္ျပပါမည္ ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း ဝပ္ဆိုက္တြင္ အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္း ရွိ၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါ ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း

Read more