Robotic Spinal Surgery : မွန္ကန္၍လံုျခံဳေသာေက်ာ္ရိုးခြဲစိတ္နည္းလမ္းအသစ္

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးတြင္ စက္ရုပ္ အေထာက္ကူျဖင့္ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ျခင္းကို ၉၉.၇ ရာခိုင္နွဳန္းျဖင့္ လူနာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ျပီးခဲ့ပါျပီ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္အေမရိကန္ FDA အသိအမွတ္ျပဳ  ပထမဆံုး စက္ရုပ္လက္အကူအညီျဖင့္ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္းကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ  အာရွတြင္ ပထမဆံုး ပုဂၢလိက ေဆးရံုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၉၉.၇၃ ရာခိုင္နွဳန္း တိက်ေသာ ခဲြစိတ္မွဳ ရလဒ္ နွင့္ ခဲြစိတ္ျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ခ်ိန္၊ နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ ျမန္ေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားအတြက္ ပိုမို စိတ္ခ်ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

စက္ရုပ္လက္အကူအညီျဖင့္ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုေအာင္ျမင္စြာေဆာက္ရြက္ျပီးေနာက္ နိုင္ငံတကာ လူနာမ်ား အၾကားတြင္ “အရိုးအဆစ္မွာဘုရင္” ဟုပင္တင္စားေခၚေဝၚ ခံေလာက္ေအာင္ လူသိမ်ားလာပါတယ္။

လူနာမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး ကုသေဆာင္ရြက္မွဳကို ေရွးရွဳ၍ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို အျမဲ ေလ့က်င့္ သံုးစဲြနိုင္ေအာင္ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးက အာရွတြင္ စက္ရုပ္လက္အကူအညီျဖင့္ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္းကို တစ္နွစ္ေက်ာ္ကပင္ စတင္မိတ္ဆက္ သံုးစဲြခဲ့ပါတယ္။

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး Dr. Pattara Kosanunt က စက္ရုပ္လက္အကူအညီျဖင့္ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္းက ေမွာ္အတတ္ပညာကဲ့သို့ ဝက္အူလွည့္ ထည့္ရာတြင္ ပိုမိုတိက်ေသာ ေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္း ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဆရာဝန္က စက္ရုပ္အကူအညီျဖင့္ ဝက္အူလွည့္ကို ထည့္သြင္း၍ စက္ရုပ္က ထည့္သြင္းရာေနရာ၏ တိက်မွဳကို ကူညီျပသေပးပါသည္။

စက္ရုပ္အကူအညီေက်ာရိုးခဲြစိတ္ကုသျခင္းသည္ မခဲြစိတ္မီ CT-Scan ကြန္ပ်ဴတာပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ျပသ၍ ခဲြစိတ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေသးစိတ္တိက်ေအာင္ကူညီေပးပါသည္။ ခဲြစိတ္ေနစဥ္တြင္လည္း O-Arm Surgical Imaging System ကဝက္အူလွည့္ ေနရာက်မွဳ ခဲြစိတ္မွဳအစ မွအဆံုး တိုင္ေအာင္ ခဲြစိတ္ေဆာင္ရြက္ေနမွဳကို ပံုရိပ္ေဖာ္ေပးပါသည္။ ခဲြစိတ္ဆရာဝန္၊ စက္ရုပ္လက္အကူညီ နွင့္ O-Arm Surgical Imaging System တို့ကို ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ လူနာအတြက္ ျမန္ဆန္ေသာခဲြစိတ္ခ်ိန္နွင့္ အေကာင္းဆံုး ထိေရာက္မွဳတို႔ေၾကာင့္ ျပည့္စံုေသာေအာင္ျမင္မွဳကို ေပးနိုင္ပါတယ္ ဟုလည္း ဆရာဝန္က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Robotic Spinal Surgery and O-Arm Surgical Imaging System ကဲ့သို့ေသာနည္းပညာနွင့္ သိပံၸနည္းက် ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုသနည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္သံုးစြဲ ခဲ့ျပီးေနာက္ Global Healthcare Accreditation (GHA) Program ကေပးအပ္ေသာ က်န္းမာေရးခရီးသြားလာသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ေသာ ေဆးရံုအျဖစ္ GHA ကသတ္မွတ္စစ္ေဆးေသာ ၁၀ ေနရာစလံုးတြင္ ရာခိုင္နွဳန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ဆုရရွိခဲ့ပါသည္။

ဒါအျပင္ Joint Commission International (JCI), USA ကေပးအပ္ေသာ Clinical Care Program Certifications (CCPC)လက္မွတ္ အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ကိုရယူခဲ့ပါတယ္။ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္ Lumbar Decompression and Fixation CCPC လက္မွတ္ကို ရရွိထားေသာ အေရွ့ေတာင္အာရွရွိ ပထမဆံုး ေဆးရံုလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Credit: Vejthani Hospital

Wanitcha Sumanat

Wanitcha Sumanat သည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္( နိုင္ငံတကာ)ႏွင့္ က်န္းမာေ၇းစစ္ေဆးၿခင္း (နိုင္ငံတကာ) စာတည္းခ်ဳပ္တေယာက္ၿဖစ္ပါ သည္္။ သူမသည္ သတင္းေ၇းသားၿခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေစ်းကြက္ၿမွင့္တင္ၿခင္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ၇ွိသူတဦးလည္းၿဖစ္ပါသည္္္။သူမသည္ အကူသူနာၿပဳ လက္ေထာက္ေဆး၀ါးက်ြမ္းက်င္ႏွင့္ လူထုက်န္းမာေ၇း (အဂ္လိပ္စာ) ဘာသာ၇ပ္မ်ားၿဖင့္ ဒီပလိုမာဘြဲ႕၇၇ွိထားပါသည္။သူမသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၇ွိ ေဆး၇ံုတြင္ ခြဲစိတ္အကူသူနာၿပဳတေယာက္အၿဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္္။